Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 100150
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 6613939
Ko je na sajtu?
Imamo 58 gosta na mreži

SEDAM PROROČANSTVA KOJA SE MORAJU ISPUNITI PRE POVRATKA ISUSA HRISTA


08.11.2010 / UNITED CHURCH OF GOD
Piše : Melvin Rods

 

Prethodne generacije su mislili da će se Isus Hrist vratiti u vreme njihovog života, ali se to pokazalo pogrešnim. Mnogo ljudi danas misle da je Isusov povratak blizu. Naravno, Biblija sadrži proročanstva koja se nisu mogla ispuniti pre današnje generacije.

Malo pre Njegove smrti i vaskrsenja, Isus Hrist je održao znatno proročanstvo o dogadjajima završetka ovog sveta, koji su zapisani u Jevandelju po Mateji 24, Jevandelju po Marku 13, i Jevandelju po Luci 21. Pitali su ga Njegovi pratioci: "Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak tvojega dolaska i pošljetka vijeka?" (Jevandelje po Mateji, Glava 24:3).

Isus im odgovori sa deskripcijom stanja i dogadjajima koji će voditi do Njegovog drugog dolaska. Osim toga, objašnjava da kada ti znaci postanu očigledni, da Njegov povratak če se dogoditi u roku jedne generacije. "Zaista vam kazem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude" (Jevandelje po Mateji, Glava 24:34).

Može li biti to naša generacija?

Kroz celih skoro 2000 godina od kada je Hrist dao ovo proročanstvo mnogi su pomislili da je njihovo vreme i vreme Njegovog povratka - ali posle svega to nije ispalo tačno. Ali interesantno, u Bibliji ima proročanstava koja se nisu mogla ispuniti do naše moderne ere, perioda posle Drugog Svetskog rata.

1. Ljudska rasa će imati moć da uništi samu sebe

Jevandelje po Mateji, glavi 24:22, opisuje svetska stanja pre Njegovog drugog dolaska. Isus reče da: "I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranijeh radi skratiće se dani oni".

Glavna poruka što je Isus Hrist doneo je dolazak Božijeg Carstva. To je opisano kao "Jevandjelje". "A pošto predadoše Jovana, dode Isus u Galileju propovijedajuči Jevandjelje o carstvu Božijemu" (Jevandelje po Marku, glava 1:14). Jevandjelje znaci "dobra vest." Dok se neka proročanstva o dogadjajima pre uspostavljanja Božijeg carstva mogu izostaviti kao negativna, treba uvek držati na pameti da centralni fokus biblijskih proročanstva je dobra vest (jevandjelje) o dolazećem Božijem carstvu.

U Jevandjelju po Mateji, glavi 24:22, pokazuje se da bez intervencije Isusa Hrista u svetskim aferama, ljudska rasa će nestati. Mnogo je važno da citiramo da čovečanstvo ima moć da uništi samo sebe samo u poslednjih 50 godina, od kada su Amerika i Sovjetski Savez napravili i nagomilali hidrogenske bombe i upostavili svet da se snadje da živi u svetu "samouverenog uništavanja".

U tom vremenu bile su samo tri nuklearne sile (Britanija je bila treća). Do polovine 1960-te decenije Francuska i Kina su stupile u nuklearni klub. Danas najmanje osam nacija ima nuklearne bojeve glave i brojevi izgleda da će se povećati u trci nuklearnih snaga na Bliskom Istoku.

Naravno, što više nuklearnih sila imamo u svetu, to je veća mogućnost da neko upotrebi tu strahovitu snagu zla.

Premda postoji medjunarodna pažnja i fokus na nuklearne programe Severne Koreje i Irana u poslednjih nekoliko godina, malo pažnje se poklanja Pakistanu i mogućnosti da njihov nuklearni arsenal može pasti u ruke radikalnog Islama.

U vremenu toka sadašnjih problema u Pakistanu, Talibana, Al-Kaide i njihovih simpatizera koji su sve više i više dostigli moć, teritoriju i uticaj, praveći mogući problem nuklearnog terorizma. Pomislite na posledice po ceo svet ako Osama bin Laden (ili neko drugi kao on) nabavi nuklearno oružje!

U medjuvremenu, Rusija i Kina odlučno napinju vojne mišice, povećavaju strah od povratka ere hladnog-rata.

Dobra vest u svemu ovom je da će se Isus Hrist vratiti na vreme da spase čovecanstvo od totalnog uništenja. Ovo proročanstvo se nije moglo ispuniti dok čovečanstvo niji dostiglo moć totalne katastrofe sa oružjem masovnog uništenja. Ovo nije bilo moguže osim u poslednjih 50 godina, posle Drugog svetskog rata.

2. Jevrejska domovina je morala da se ponovo uspostavi na Bliskom Istoku

Geopolitički, centralni fokus dogadjanja završetka sveta je oko grada Jerusalima i okoline zvane Sveta Zemlja.

Jevandjelje po Luci, glava 21- je paralelno sa glavom Jevandjelja po Mateji 24. Primetite objašnjenje Hristovog dugačkog proročanstva kojim odgovara na pitanje apostola: "Zapitaše ga pak govoreći: Ucitelju! A kad će to biti? I kakav je znak kad će se to dogoditi?" (Jevandjelje po Luci, glava 21:7).

U odgovoru Isus objašnjava da ce Jerusalim biti centralni fokus političkih i vojnih naglih promena koji će se dešavati trenutno, odmah pre Njegovog povratka: "A kad vidite da Jerusalim opkoli vojska onda znajte da se priblizilo vrijeme da opusti. Tada koji budu u Judeji neka bježe u gore, i koji budu u gradu neka izlaze na polje; i koji su na polju neka ne ulaze u njega: Jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano (stih 20-22).

Nemoguće bi bilo kome ko je živeo vek ranije da razume te reči. Jerusalim u starim danima je bio u sukobu bezbroj puta, ali četiri veka od 1517. grad je živeo u miru u granicama Otomanske imperije. Jevreji su živeli kao manjina pod turskom vlašcu. Ali to će dostignuti dramatičnu promenu tokom 20-og veka. To je moralo da se promeni zbog ispunjenja Biblijskog proročanstva koje se moralo ispuniti.

U Starom Zavetu prorok Zaharije je upotrebljen od Boga da otkrije mnoge detalje dogadjanja završetka sveta i o drugim povratku Mesije. Zaharije je živeo i tumačio Božije proročanstvo 500 godina pre Isusovog prvog dolaska, i o svemu tome njegova knjiga proročanstva tumači nam u velikim detaljima sliku o današnjem svetu.

U Knjizi proroka Zaharije, glavi 12:2-3, Bog tumači: "Evo, ja ću učiniti Jerusalim čašom za opijanje svijem narodima u naokolo, koji će opsjesti Jerusalim ratujući na Judu (Jevreje koji zive u drzavi Izraela). I u taj dan učiniti Jerusalim teškim kamenom svijem narodima; koji ga god htjedu dignuti, satrće se, ako bi se i svi narodi zemaljski sabrali na nj."

I u stihu 9, Bog dodaje, "I u taj dan tražiću da istrijebim sve narode koji dodju na Jerusalim."

Čitajuci ove stihove moguće je da se sve ovo uspostavi u ranije doba, zato što se ratovalo u Jerusalimu mnogo puta u toku mnogo vekova. Medjutim, glava 14 čisto opisuje da to govori o našim još budućem, ne prošlim dogadjajima. Opisano vreme je odmah pre drugog dolaska Isusa Hrista.

"Evo ide dan Gospodnji, i plijen će se tvoj razdijeliti usred tebe. Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj, i grad će se uzeti, i kuće oplijeniti i žene osramotiti, i polovina će grada otići u ropstvo, a ostali narod neće se istrijebiti iz grada. Jer će Gospod izaći, i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj. I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj koja je prema Jerusalima s istoka, i gora će se Maslinska raspasti po srijedi na istok i na zapad da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sjever a polovina na jug" (Knjiga proroka Zaharije, Glava 14:1-4).Poslednje četiri linije ovog proročanstva još treba da se ispune u našoj budućnosti.

Osim toga u toj istoj glavi čitamo kako će svi ovi narodi što se podignu protiv Jerusalima ići u Jerusalim da svetkuju Cara, Isusa Hrista, (stih 16). "I ko god ostane od svijeh naroda koji dodju na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik sjenica".

Ova proročanstva proroka Zaharije su pisana o dogadjajima koji ce se dešavati odmah pre drugog dolaska Isusa Hrista. Jevrejsko-kontrolisan Jerusalim je primetno u centralnom fokusu.

Malo pre Zaharije, još jedan jevrejski prorok po imenu Danilo, koji je živeo u vreme kada su Jevreji bili porobljeni i odvedeni u Vavilon. Njegova knjiga tumači vreme poslednjih dana ovog sveta, kada Jevrejima neće biti dozvoljeno dnevno žrtvovanje životinja Bogu. "A od vremena kad se ukine žrtva vazdašnja i postavi gnusoba pustošna, biće tisuća i dvjesta i devedeset dana" (Knjiga proroka Danila, Glava 12:11). U tim danima (odma kad se ukine i ne dozvoli Jevrejima dnevno žrtvovanje) doći će velika nevolja i trajaće 1290 dana (3 ½ godine). Primetite stihove 1-13.

"A u to će se vrijeme podignuti Mihailo veliki knez (andjeo), koji brani tvoj narod (Izrael); i biće žalosno vrijeme, kakoga nije bilo od kako je naroda do tada; i u to će se vrijeme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nadje zapisan u knjizi. I mnogo onijeh koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život vječni a drugi na sramotu u prijekor vječni. I razumni će se sjati kao svjetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvijezde vazda i do vijeka. A ti Danilo zatvori ove riječi i zapečati ovu knjigu do pošljednjega vremena; mnogi će pretraživati, i znanje će se umnožiti. Tada pogledah ja Danilo, i gle, stajahu druga dvojica, jedan s ove strane na brijegu rijeke, a drugi s one strane na brijegu rijeke. I jedan reče čovjeku obučenome u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci: kad će biti kraj tijem čudesima?

I čuh čovjeka obučenoga u platno, koji stajaše nad vodom u rijeci, i podiže desnicu svoju i levicu svoju k nebu, i zakle se onijem koji živi u vijek da će se sve ovo ispuniti po vremenu, po vremenima i po po vremena (3 ½ godine), i kad se svrši rasap sile svetoga naroda. I ja čuh ali ne razumjeh; i rekoh: gospodaru moj, kakav će biti kraj tome? A on reče: idi Danilo, jer su zatvorene i zapečaćene ove riječi do pošljednjega vremena. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i okušati; a bezbožnici će raditi bezbožno, niti će koji bezbožnik razumjeti; ali će razumni razumjeti. A od vremena kad se ukine žrtva vazdašnja i postavi gnusoba pustošna, biće tisuća i dvjesta i devedeset (1290) dana. Blago onome koji pretrpi i dočeka tisuću i tri stotine i trideset pet dana (1335 dana). A ti idi na kraju; i počivaćeš i ostaćeš na dijelu svom do svršetka svojih dana" (Knjiga proroka Danila, glava 12:1-13). Dogadjaj iz (stiha 13) se desio kao preteča kada je dom Božiji oskrnavio vladar Sirije, Antiohus Epifanes, u drugom veku pre nove ere.

Medjutim, Isus Hrist je potvrdio kao budući dogadjaj koji će se dogoditi odmah pre Njegovog drugog dolaska (uporedite Knjigu proroka Danila, glava 11:31; Jevandjelje po Mateji, glava 24:15). "I vojska ce stajati uza nj, i oskvrnice svetinju u gradu, i ukinuti žrtvu svagdašnju i postaviće gnusobu pustošnu" (Knjiga proroka Danila, Glava 11:31). "Kad dakle ugledate mrzost opuštenja, o kojoj govori prorok Danilo, gdje stoji na mjestu svetome (koji čita da razumije)" (Jevandjelje po Mateji, Glava 24:15). Ovo znači da će jevrejsko žrtvovanje biti uspostavljeno u krajnjim danima ovog sveta u Jerusalimu - za šta je potrebna jevrejska vladavina u gradu.

Pre sto godina ovakvi dogadjaji bili bi nemogućni zbog jednostavnog razloga, što nije postojala jevrejska politička vladavina na Bliskom Istoku.

Posle ustanka protiv Rima u 66-oj godini nove ere, i takodje ponovo u 132-oj godini, Judeja je potpuno poražena i Jevreji rasterani po celoj Rimskoj imperiji i dalje. Jevrejska domovina nije postojala ponovo do 1948, kada je nastala moderna izraelska nacija.

Nezavisna jevrejska domovina je samo bio san male grupe fanatika pre jednog veka. Pomerila se korak bliže posle Prvog svetskog rata, kada su snage Britanske Zajednice preuzeli kontrolu nad Jerusalimom od Turaka u decembru 1916. Nekoliko meseci kasnije Britanska vlada je uložila napore da formira nezavisnu jevrejsku domovinu u starom delu zemlje gde su živeli vekovima.

Prošlo je još 30 godina pre nego što se taj san ustanovio 1948. Ali od onda malecki Izrael je išao iz rata u rat za opstanak u 1948, 1967 and 1973. i pretrpeo bezbrojne terorističke napade i pretnju uništenja od neprijateljskih komšija, koji su odlučni da odstrane jevrejsku drzavu.

3. Kraj vremena - Severni car i Južni car

U knijizi proroka Danila, glavi 11, pronalazimo neverovatno proročanstvo o dvojici vodja, Severnom i Južnom caru, rukovodilaca oblasti koje se nalaze geografski severno i južno od Svete Zemlje. Da razumemo ovo proročanstvo moraćemo da se vratimo u vreme Aleksandra Makedonskog (Velikog), koji je živeo pred kraj četvrtog veka pre nove ere, oko 200 godina posle proroka Danila.

Aleksandar je istaknut u Danilovoj knjizi, iako Danilo nije poznavao njegovo ime niti ga lično znao, a nije ni mogao zato što je umro skoro dva veka pre pojave Aleksandra na svetskoj sceni.

Ali Bog je otkrio Danilu da posle Vavilona, Persija će se podignuti, najjača sila cele oblasti, a potom Grčka. Bez iznenadjenja, proročanstvo o podizanju Grčke centrirano je na Aleksandra Velikog, jednog od najvećih osvajača u istoriji.

U Knjizi proroka Danila, glavi 8 pruža se jasno objašnjenje o dolazećem sukobu izmedju Persije i Grčke. Dok čitate ovo, držite na umu da je rog simbol snage kraljevine i autoriteta. Persija je imala "dva roga, a rogovi bjehu visoki, ali jedan viši od drugoga, i viši poraste poslije" (stih 3). Ovo se obraća Medo-Persiskoj Imperiji, približenju dve nacije. Kao što je predskazano ovde u trećem stihu, da je narod Persije ojačao i postao veći posle Medijanaca.

U petom stihu čitamo o kasnijem porazu Persije od Aleksandra Velikog: "A kad ja motrah, gle, idjaše jarac od zapada povrh sve zemlje a ne doticaše se zemlje; i taj jarac imaše rog znamenit medju očima svojim."

Taj "znamenit rog" ili lider kraljevine je Aleksandar Veliki. Proročanstvo o njegovoj armiji koja ni ne dotakne zemlju citira njihovu neverovatnu brzinu kojom su osvojili čitav poznati svet. Ovo se sve dogodilo u toku veoma kratkog vremena. Aleksandar je umro 323. godine pre nove ere, kada je bio samo 33 godine star.

Takodje je i njegova iznenadna smrt citirana u proročanstvu: "I jarac posta vrlo velik; a kad osili, slomi se veliki rog, i mjesto njega narastoše znamenita četiri roga prema četiri vjetra nebeska" (stih 8).

Kada je Aleksandar umro njegovu imperiju su razdelili njegova četvorica generala - "znamenita četiri roga" pomenuta ovde. Dve od tih dinastija imaće duboki efekat na jevrejski narod, koji je uhvaćen izmedju njih dva. Od ove dve dinastije dolaze potomci Seleukusa, koji je vladao na velikoj teritoriji od Antioha u Siriji do severno od Jerusalima, i Ptolemija, koji je vladao u Egiptu u Aleksandriji.

Glava 11. Danilove knjige je dugačko i detaljno proročanstvo o konfliktu izmedju ove dve dinastije i njihovih snaga, njihova dva lidera koji su spomenuti kao "Severni car" i kao "Juzni car." O velikom značaju je da svaki put kada su oni zaratili izmedju sebe, jevrejski narod je strašno stradao. To je trajalo od vremena Aleksandra do sredine drugog veka pre naše ere, period od skoro dva veka.

Onda, iznenada, odjedanput proročanstvo skače do budućnosti i našeg vremena do poslednjih vremena ovog sveta.

U 40-om stihu glave 11. Knjige Danilove čitamo: "A u pošljednje vrijeme južni će se car pobiti s njim; i car će sjeverni udariti na nj kao vihor s kolima i konjcima i s mnogim ladjama, i ušavši u zemlje poplaviće i proći. I doći će u krasnu zemlju, i mnogi će propasti, a ove će se izbaviti od njegovijeh ruku: Edomska, Moavska i glavni dio sinova Amonovijeh. I posegnuće rukom svojom na zemlje, i zemlja Misirska (Egipat) neće umaknuti. I osvojiće blago u zlatu i u srebru i sve zaklade Misirske (Egipta); i Livjani (Libija) i Etiopljani ići će za njim. Ali će ga glasovi s istoka i sa sjevera omesti (Kina i Rusija), te će izaći s velikim gnjevom da pogubi i zatre mnoge. I razapeće šatore dvora svojega medju morima na krasnoj Svetoj gori; i kad dodje k svome kraju, niko mu neće pomoći" (Knjiga proroka Danila, Glava 11:40-45).

Nemamo mesta da pogledamo u sve detalje, ali krajni deo Danilovog proročanstva o konfliktu izmedju severnog i južnog cara opisuje sudar dve ogromne civilizacije izmedju uskoro uspostavljene Evropske supersile - ponovo podignuta Rimska imperija (naslednici Seleukusa vladara Sirije) - i lidera koji je naslednik vlade Ptolemija iz Egipta, što je današnji Islam.

Već sada možemo primetiti geo-političko stanje koje se polako plasira prema ovom ogromnom sudaru ove dve civilizacije. Ovo je još jedno prorocanstvo o svetskom stanju što je sada moguće da se dogodi u našoj generaciji.

4. Kraj vremena ujedinjenja Evropskih nacija

U Knjizi proroka Danila, glavi 2. i glavi 7. nalaze se proročanstva o četiri ogromne nejevrejske imperije koji će se podignuti u periodu izmedju vremena Danila i dolazećeg Božjeg Carstva. "A u vrijeme tijeh careva Bog će nebeski podignuti carstvo koje se do vijeka neće rasuti, i to se carstvo neće ostaviti drugom narodu; ono će satrti i ukinuti sva ta carstva, a samo će stajati do vijeka" (Knjiga proroka Danila, glava 2:44). Danilo je živeo u prvom od tih velikih imperija, kao deo jevreskog progonstva u starom Vavilonu. "Prva bijaše kao lav, i imaše krila orlova; gledah dokle joj se krila poskuboše i podiže se sa zemlje i stade na noge kao čovjek, i srce ljudsko dade joj se" (Knjiga proroka Danila, glava 7:4).

Posle Vavilonskog pada u 539-oj godini pre nove ere, Persija je postala najveća sila, prateći Persiju Grčka je postala najveća sila (stih 5-6). "Po tom, gle, druga zvijer bijaše kao medvjed, i stade s jedne strane, i imaše tri rebra u ustima medju zubima svojim, i govoraše joj se: ustani, jedi mnogo mesa. Po tom vidjeh, i gle, druga, kao ris, imaše na ledjima četiri krila kao ptica, i četiri glave imaše zvijer, i dade joj se vlast" (Knjiga proroka Danila, glava 7:5-6). Posle Grčke dolazi Rimska Imperija: "Po tom vidjeh u utvarama noćnijem, i gle, četvrta zvijer, koje se trebaše bojati, strašna i vrlo jaka, i imaše velike zube gvozdene, jedjaše i satiraše, i gazaše nogama ostatak, i razlikovaše se od svijeh zvijeri predjašnjih, i imaše deset rogova. Gledah rogove, i gle, drugi mali rog izraste medju onijema, i tri prva roga iščupaše se pred njim; i gle, oči kao oči čovječje bjehu na tom rogu, i usta koja govorahu velike stvari. Gledah dokle se postaviše prijestoli, i starac sjede, na kom bješe odijelo bijelo kao snijeg, i kosa na glavi kao čista vuna, prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio" (Knjiga proroka Danila, glava 7:7-9). Ova imperija što ima "deset rogova" če postojati u ovoj ili onoj formi sve do dolaska Božijeg Carstva.

Kao što smo ranije videli, rogovi su simboli lidera i vlade. Ovde deset rogova simbolišu deset pokušaja da se ponovo uspostavi snaga Rimske imperije, kao što je nekada u starim vremenima imala. Raznih pokušaja restauracije je bilo od kada je Zapadna Rimska Imperija pala u 476-oj godini nove ere. Poslednji pokušaj će uspeti kratko pre drugog dolaska Isusa Hrista.

Još detalja o ovome se nalazi u Knjizi Otkrivenja, glavi 17. Ovde čitamo o poslednjem pokušaju da se ponovo uspostavi Rimska Imperija. "I deset rogova, koje si vidio, to su deset careva, koji carstva još ne primiše, nego će oblast kao carevi na jedno vrijeme primiti sa zvijeri. Ovi jednu volju imaju, i silu i oblast svoju daće zvijeri" (Otkrivenje Jovanovo, glava 17:12-13).

"Ovi će se pobiti s jagnjetom, i jagnje će ih pobijediti, jer je gospodar nad gospodarima i car nad carevima" (stih 14). Ovo proročanstvo je za našu budućnost.

Raniji pokušaji da se skuje plan za ujedinjenu Evropsku imperiju, od Justinana u šestom veku do Karla, Napoleona, Musolinija i Hitlera su bili nasilni pokušaji. Ovaj poslednji pokušaj će uspeti na totalno drugi način.

Ovo će biti dobrovoljna unija, kao što Otkrivenje Jovanovo 17. opisuje. Kad ovih deset lidera dodju na vlast, oni će dobrovoljno dati vlast jednom posebnom lideru. Sveto Pismo opisuje tog posebnog lidera kao i tu novu Evropsku supersilu kao "zver" - potvrdjujući da je to nastavljenje četiri nejevrejske imperije iz Danilovog proročanstva, svaka jedna opisana kao zver ili divlja zivotinja.

U 1957-oj godini, šest Evropskih nacija su potpisale ugovor u Rimu što je formiralo Evropsku ekonomsku zajednicu. Danas ta zajednica je Evropska Unija sa 27 članova. Od ovih 10 država ili 10 lidera će uspostaviti poslednje podizanje Rimske Imperije.

Neki smatraju da će oni biti 10 kraljeva, kao što proročanstvo opisuje, od 10 novih oblasti Evrope koje će Evropska Unija stvoriti menjajući današnje granice Evrope, i tako dovesti završetak postojećih današnjih Evropskih zemalja. Biblija ne opisuje tačnu konfiguraciju ovog poslednjeg podizanja vojne Rimske supersile, da li će biti deset oblasti ili deset nacija - jedino da ova nova supersila će se stvoriti odmah pre drugog dolaska Isusa Hrista.

Medjutim, ni ispunjenje ovog proročanstva nije ni bilo moguće pre udruženja desete nacije, Grčke u EU u 1981-oj godini.

5. Krajnje vreme : podizanje i pad Izraela i Jude

"Izrael" je novo ime koje je Bog dao biblijskom patrijarhu Jakovu u Prvoj Knjizi Mojsijevoj, glavi 32. "A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše s njim do zore. I kad vidje da ga ne može savladati, udari ga po zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz zglavka, kad se čovjek rvaše s njim. Pa onda reče: pusti me, zora je. A Jakov mu reče: neću te pustiti dokle me ne blagosloviš. A čovjek mu reče: kako ti je ime? A on odgovori: Jakov. Tada mu reče: od sade se nećeš zvati Jakov, nego Izrailj; jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima, i odolio si. A Jakov zapita i reče: kaži mi kako je tebi ime. A on reče: što me pitaš kako mi je ime? I blagoslovi ga ondje" (Prva Knjiga Mojsijeva, Glava 32:24-29). 12. plemena Izraela su poticala od njegovih 12 sinova. Ova plemena su kasnije formirala ujedinjenu kraljevinu.

Prošlo je skoro 3.000 godina od kada se kraljevina Izraela rascepila u dva dela. Deset od 12 plemena Izraela su se ustanički pobunili protiv Kralja Rehoboama, sina Kralja Solomona i unuka Kralja Davida. Biblija dalje govori o tih 10 plemena kao Izrael, a o ostala dva plemenima kao (Juda i Benjamin) što su ostali verni Davidovim potomcima zvanim kraljevina Jude ili jednostavno Juda.

Neki put Izrael (10 plemena) se pominju u Bibliji kao severna kraljevina, a Juda i Benjamin (2 plemena) kao južna kraljevina. Dominantni medju severnim plemenima su bili potomci Jakovog sina Josifa, njegova dva sina Jefrema i Manasije - prorečeni od Jakova da će od njih dvojice postati najvažnije nacije u svetu u poslednjim danima (Prva Knjiga Mojsijeva, Glava 49:1, 22-26; uporedite sa Petom Knjigom Mojsijevom, Glava 3:13-17).

"Poslije sazva Jakov sinove svoje i reč: skupite se da vam javim šta će vam biti do pošljetka. Josif je rodna grana, rodna grana kraj izvora, kojoj se ogranci raširiše vrh zida. Ako ga i ucvijeliše ljuto i strijeljaše na nj, i biše mu neprijatelji strijelci, Opet osta jak luk njegov i ojačaše mišice ruku njegovijeh od ruku jakoga Boga Jakovljeva, odakle posta pastir, kamen Izrailju, Od silnoga Boga oca tvojega, koji će ti pomagati, i od svemogućega, koji ce te blagosloviti blagoslovima ozgo s neba, blagoslovima ozdo iz bezdana, blagoslovima od dojaka i od materice. Blagoslovi oca tvojega nadvisiše blagoslove mojih starijeh svrh brda vječnijeh, neka budu nad glavom Josifovom i nad tjemenom odvojenoga izmedju braće" (Prva Knjiga Mojsijeva, Glava 49:1, 22-26).

"Za Josifa još reče: blagoslovena je zemlja njegova od Gospoda blagom s neba, rosom, i iz dubine ozdo, i blagom koje dolazi od sunca, i blagom koje dolazi od mjeseca, i blagom starijeh brda i blagom vječnijeh humova, i blagom na zemlji i obiljem njezinijem, i milošću onoga koji stoji u kupini. Neka to dodje na glavu Josifu i na tjeme odvojenome izmedju braće svoje. Krasota je njegova kao u prvenca teleta, i rogovi u jednoroga; njima će bosti narode sve do kraja zemlje; to je mnoštvo tisuća Jefremovijeh i tisuće Manasijine" (Peta Knjiga Mojsijeva, Glava 33:13-17).

Oko 200 godina posle rascepljenja kraljevine, severna plemena Izraela su pala protiv Asirije koji su ih proterali u severni deo njihove zemlje. Mnogo puta se o njima govori kao o deset izgubljenih Izraelskih plemena. Oni su kasnije emigrirali u severno-zapadnom pravcu preko Evrope i konačno se naselili u novu domovinu daleko od Bliskog Istoka.

Kraljevina Jude je takodje pala pod Vavilon vek posle proterivanja Izraela, ali njihov narod se nije izgubio u istoriji. Danas ih poznajemo kao Jevreje.

Ime Jefrem je neki put upotrebljeno u Svetom Pismu za celu severnu kraljevinu, a neki put odnosi se samo na sina Josifa po tom imenu - prorečeno je da će postati "veliko mnoštvo naroda" (Prva Knjiga Mojsijeva, glava 48:19). "Ali otac njegov ne htje, nego reče: znam, sine, znam; i od njega će postati narod, i on će biti velik; ali će mladji brat njegov biti veći od njega, i sjeme će njegovo biti veliko mnoštvo naroda." Zapaženo ovo obećanje Jefremu se ispunilo u Britanskoj imperiji i političkoj zajednici.

Jefremoj stariji brat Manasije je takodje u proročanstvu, postaće velika nacija, "veliki narod" (isti stih), razdvojiti se od "mnoštva naroda." Ovo proročanstvo o Jefremu se ispunilo u formaciji, porastu i vlasti Sjedinjenih Američkih Država.

U otkrivenju proročanstva u vezi Amerike i Britanije, Jakov (Izrael) kaže, "Andjeo, koji me je izbavljao od svakoga zla, da blagoslovi djecu ovu, i da se po mojemu imenu i po imenu otaca mojih Avrama i Isaka prozovu, i da se kao ribe namnože na zemlji!" (stih 16). Fusnota je o "Izraelu" da je na kraju sveta proročanstvo o Sjedinjenim Drzavama i anglofonskim zemljama Britanske imperije ili obadvoje zajedno. Neki put reč "Izrael" se odnosi na svih 12 plemena Izraela. Mi moramo pogledati specifične stihove u njihovom kontekstu da saznamo tačno šta znače.

"Juda", medjutim, se uvek odnosi na Jevreje, oni su potomci kraljevine Jude. Takodje treba razumeti da je moderna nacija Izrael u stvarnosti Juda, narod Jevreja.

Razum ovog kritičnog dela biblijske istorije pomaže nam da razumemo odlomke Svetog Pisma u knjizi Osije, što je proročanstvo o Jefremu (mnoštvo naroda - Velika Britanija i nacije koje su proizašle iz nje). Ovo je opomena o uništavanju i razaranju koje će pratiti krajnji porast Izraelskih nacija u svetu.

U Knjizi proroka Osije, glava 5, čitamo o proročanstvu za Izrael, Jefrema i Judu: "Čujte, sveštenici, i pazi, dome Izrailjev, i slušaj, dome carev, jer je vama sud, jer ste zamka u Mispi i mreža razapeta na Tavoru. Iz potaje klaše one koji zalaze; ali ću ih ja pokarati sve. Ja poznajem Jefrema, i Izrailj nije sakriven od mene; jer se sada kurvaš, Jefreme, Izrailj se oskrnavi. Ne upravljaju djela svojih da se vrate k Bogu svojemu; jer je duh kurvarski u njima i ne znaju Gospoda. I ponositost Izrailjeva svjedoči mu u oči; za to će Izrailj i Jefrem pasti za bezakonje svoje, pašce i Juda s njima. Ići će s ovcama svojim i s govedima da traže Gospoda, ali ga neće naći; uklonio se je od njih. Iznevjeriše Gospoda, jer izrodiše tudje sinove; za to će ih proždrijeti mjesec dana s dostojanjem njihovijem" (Knjiga proroka Osije, glava 5:5-7).

Novi mesec dolazi svakih trideset dana. Novi mesec ce ih "proždrijeti" znači da će Izrael, Jefrem i Juda zajedno pasti u roku od jednog meseca.

Ovo proročanstvo se nije ispunilo u starim vremenima. Kao što smo već spomenuli, u staro vreme Juda je pao pod naletom Vavilona više od sto godina posle pada Izraela od Asirije. Ali na kraju izgleda da će oni svi pasti zajedno - u toku jednog meseca. Ovo proročanstvo još treba da se ispuni.

Ne zaboravite takodje da je Izrael dao njegovo ime Jefremu i Manasiji, koji su potomci britanskog i američkog naroda. U ovom proročanstvu Jefrem je spomenut posebno, a fusnota o "Izraelu" obavezno se odnosi na Ameriku, koja je sada više dominantna od njihove dve nacije.

U toku dva veka pre Drugog Svetskog Rata uloge su se obrnule sa mnoštvom naroda - Britanskom Imperijom - i sa većom snagom jednog velikog naroda, Sjedinjenih Drzava.

"Juda" se odonosi na jevrejski narod, naročito one koji sada žive u modernoj naciji - Izraelu.

Evo onda proročanstva za sve tri drzave - Ameriku, Britaniju i Izrael (Judu). Izgleda prema tom proročanstvu da će sve tri države pasti zajedno u roku od jednog meseca. Stih 6. pokazuje da se ove nacije trude da se vrate natrag Bogu, ali je suviše kasno. Zbog njihovih velikih grehova, Bog će ih pustiti da dožive i pretrpe poraz i pad.

Ovo prorocanstvo se nije moglo ispuniti samo posle porasta Velike Britanije i Amerike kao svetskih sila u 19. veku i posle formiranja Jevrejske drzave Izrael u 20. veku.

Da ne pomislite da ova ideja izgleda čudna, razmotrite da su danas Izrael i Amerika možda najviše oklevetane i kritikovane nacije u svetu. Medju muslimanskim liderima Amerika se uopšte naziva "velika Sotona" a "Izrael i Britanija "male Sotone."

6. Božije Jevandelje biće propovedano celom svetu

U Njegovom značajnom proročanstvu o dogadjajima o kraju sveta Isus odgovara na pitanje Njegovih apostola: "A kad sjedjaše na gori Maslinskoj pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: kaži nam kad će to biti? I kakav je znak tvojega dolaska i pošljetka vijeka? (Jevandjelje po Mateju, Glava 24:3).

Posle nabrajanja znaka koje opisuju sve bliže i bliže vreme Njegovog dolaska, On otkriva sledeće: "I pripovjediće se ovo Jevandjelje o carstvu po svem svijetu za svjedočanstvo svijem narodima. I tada će doći pošljedak (stih 14).

Jevandjelje o dolazećem Božijem Carstvu je dobra vest. Ta poruka ne bi se mogla svedočiti po celom svetu bez Biblije i slobode veroispovesti. Oba su došla postepeno u porastu sa anglofonskim narodima početkom 16. veka do današnjeg dana.

Medjutim, samo uz napredovanjem tehnologije, televizije, radija i drugih sredstava masovne komunikacije posle Drugog svetskog rata i njihovog rasprostranjenog prihvatanja postalo je moguće da se dosegnu milioni naroda sa porukom Božije Reči. Jevandjelje o Carstvu Božijem će se nastaviti i produžiti i pripovedati svim nacijama po celom svetu sve dok postoji sloboda veroispovesti i da se slobodno koriste sva druga sredstva komunikacije.

Ipak u toku poslednjih 50 godina nije bilo moguće da se Jevandjelje proširi po celom svetu, po svim nacijama. U bivšim komunistickim nacijama nije bila dozvoljena sloboda veroispovesti. Kina, na primer, jedna četvrtina naroda sveta, još ni dan danas to ne dozvoljava, nema slobode veroispovesti. Druge nacije takodje ne dozvoljavaju nikakvu komunikaciju Biblije i mnogo puta ne dozvoljavaju ni Bibliju. Mnoge islamske nacije ne dozvoljavaju slobodu veroispovesti. U nekim zemljama narod rizikuje život ako promeni religiju.

Ali danas Internet donosi veliku promenu. Mnogo je teže državama da kontrolišu Internet. Jevandjelje o dolazećem Božijem Carstvu ide po celom svetu na Internetu. Jevandjelje će se završiti kada Bog odluči da je Njegov rad završen i da je došlo vreme za finalne, krajne dogadjaje ovog sveta..

7. Trenutna svetska situacija i Božije finalno, poslednje, svedočanstvo

Još jedno proročanstvo o kraju sveta se nije moglo ispuniti pre naše današnje, moderne, u trenu brze svetske komunikacije.

U Njegovom poznatom kraj-sveta proročanstvu u Jevandjelju po Mateji 24, Marku 13, i Luci 21, Isus pruža crte tragedija koje će se dogadjati na svetskoj sceni sa povećanjem frekvencije i težinom - koja će potresti strahom narod celog sveta. "Ljudi ce umirati od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju; jer će se i sile nebeske pokrenuti" (Jevandjelje po Luci, glava 21:26). Da bi mogli da prodjemo sve ove dogadjaje, sa povećanjem njihovih frekvencija i težinom, i da tačno reagujemo prema njima, zahteva da prvo moramo znati nešto o njima.

U vreme pisanja tog proročanstva, meseci mogu proći i takodje godine bez vesti o velikim katastrofama - i kada se katastrofe dese mnogo naroda ne bi ni čuli o tome, a kamoli o globalnom povećanju katastrofa.

Jedino sa umnožavanjem novina i drugih formi masovne komunikacije je ovako nešto postalo uopšte mogućno. Još stepen svesti i konsekvencija straha u mnogima o kojim Isus govori podrazumeva još veće postojanje informacije - mogućne jedino posle razvitka rapidne elektronske komunikacije.

U svakom slučaju, jedino sa tehnološkim napredovanjem od poslednjih nekoliko godina postalo je mogućno dogadjanje iz knjige Otkrivenja glave 11. da se ostvare - jer narodi celog sveta videće sudbinu Božja poslednja dva svedoka.

Ova dva svedoka, koji podsećaju na druge Biblijske proroke nalik na Iliju i Jelisija, nosiće Božju poslednju opomenu ovom svetu u poslednje 3 ½ godine pre Hristovog povratka.

"I daću dvojici svojijeh svjedoka, i proricaće hiljadu i dvjesta i šezdeset dana obučeni u vreće. I kad svrše svjedočanstvo svoje, onda će zvijer što izlazi iz bezdana učiniti s njima rat, i pobijediće ih i ubice ih. I tjelesa njihova ostaviće na ulici grada velikoga, koji se duhovno zove Sodom i Misir, gdje i Gospod naš razapet bi. I gledaće neki od naroda i plemena i jezika i koljena tjelesa njihova tri dana i po, i ne će dati da se njihova tjelesa metnu u grobove. I koji žive na zemlji, obradovače se i razveseliće se za njih, i slaće dare jedan drugome, jer ova dva proroka mučiše one što žive na zemlji. I poslije tri dana i po duh života od Boga udje u njih; i ustaše oba na nogama svojima, i strah veliki napade na one koji ih gledahu. I čuše glas veliki s neba, koji im govori: izidjite amo. I izidjoše na nebo na oblacima, i vidješe ih neprijatelji njihovi" (Otkrivenje Jovanovo, Glava 11:3, 7-12).

Primetićete da če narod po celoj zemlji imati mogućnost da vidi njihova mrtva tela 3 ½ dana gde leže javno u Jerusalimu. Ovo nije bilo mogućno pre satelitskog prenosa televizije, prenosivih izuma komunikacije i interneta. Ponovo, jedino u poslednjih nekoliko godina postalo je ovo mogućno da se ova proročanstva mogu ispuniti. Još su u našoj mogucnosti, naravno, ali jedino sada je čisto mogucno da se ova proročanstva mogu ispuniti.

Da li će ova generacija videti Božje Carstvo koje će se uspostaviti na zemlji ?

Videli smo kako se sedam Biblijsko prorečenih dogadjaja nisu mogli ispuniti pre današnjih vremena. U stvari, ustanovljenje države Izrael u 1948. godini je razumljivo bila važna prekretnica u ispunjenju Biblijskog proročanstva, kao što je izum hidrogenske bombe koje su dve supersile napravile u 1950-oj, koja je ceo svet dovela do perioda medjusobnog mogućeg sigurnog uništenja.

Sve ovo je sada postalo mogućno. Ovo sve više omogućava šansu da će naša generacija doživeti da vidi povratak Isusa Hrista i ustanovljenje Božjeg Carstva na zemlji. Nakon svega, Isus je lično objasnio da kada se svi ovi dogadjaji pokrenu, da generacija koja živi u tom vremenu "neće proći dok se ovo sve ne zbude" (Jevandelje po Mateju, glava 24:34).

Ovo jesu ozbiljni izveštaji da mislimo da izgleda živimo u generaciji koja će konačno prisustovati najvažnijem dogadjaju u istoriji čovečanstva. Po rečima Isusa Hrista, koje je govorio Njegovim pratiocima u Jevandjelju po Luci, glava 21:28: "A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje; jer se približuje izbavljenje vaše."

                                                              * *  *

Šta Biblijsko proročanstvo otkriva o vremenima kraja sveta? Tačno šta će doći do kraja i zašto? Koja proročanstva se moraju ispuniti pre povratka Isusa Hrista? Download sa našeg veb sajta Da li Zivimo u Krajnjim Vremenima? i Vi mozete Razumeti Biblijsko Prorocanstvo.

Možete odmah posetiti veb sajt: www.ucg.org/booklets/

 Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP