Joomla ServiceBest Web HostingWeb Hosting

Članovi : 153949
Sadržaj : 8327
Broj pregleda : 7386440
Ko je na sajtu?
Imamo 114 gosta na mreži

PROČITAJTE, ALI NIPOŠTO NE PRAKTIKUJTE !


29.O7.2016.

Piše : Slobodan M.Maričić

Prema nezvaničnim istraživanjima, kod nas polovina ljudi ne veruje u crnu ili belu magiju, veštičarenje, bacanje čini, zle sile, duhove i slično.

To je u principu dobro, jer ti ljudi time izbegavaju da dođu u kontakt sa pomenutim fenomenima i podlegnu iskušenjima bavljenja magijskim uticajem na druge ljude. Međutim, u svetu postoje države ili čak kontinenti gde ogromna većina stanovnika apsulutno veruje u postojanje mogućnosti da određeni ljudi mogu uticati negativno na druge, ali da postoji i druga kategorija takozvanih „belih“ magova koji mogu pomoći kod najrazličitijih bolesti, psihičkih tegoba ili „posednutosti“ od strane nečistih/ zlih sila.

Uglavnom je to posledica selektivnog mišljenja što je proces u kome biramo jedan određeni stav ili onaj „dokaz“ koji nam se najviše dopada, a zatim ga zapamtimo i favorizujemo, dok sve ostale koji nam se ne sviđaju i po pravilu o istim mnogo manje ili ništa ne znamo – ignorišemo, odbacujemo i podsmevamo se . Ova vrsta mišljenja ključna je za verovanje u magiju, vidovnjake, čitače umova, medijume, i ostale fenomene pseudonauke ili paranauke – parapsihologije.

Ipak razumni ljudi ne treba da budu previše ignorantni već svesni mogućnosti postojanja za (njih) neobjašnjivih radnji i pojava koje su, gotovo sve prirodnog ili ovozemaljskog porekla. Ja sam mnogo puta postavljao pitanje sagovornicima u smislu : mislite li da su Gete, Štajner, Ser Konan Dojl, Jung, Frojd, Mesmer, i mnogo drugih najvećih umova bili šarlatani ili naivni, kada su javno izjavljivali da veruju u „natprirodne pojave“ ili parapsihološke fenomene. Gete, apsolutno najpametniji čovek ako bi se to cenilo po IQ koeficijentu koji je kod njega bio 210, najviše ikad izmeren kod ljudi – genija smatrao je da je postojanje „natprirodnog“ - dokazano. Naš Nikola Tesla imao je naprimer „skroman“ koeficijent od 170 IQ, a Ajnštajn „samo“ 160 IQ. Pa ipak, to su bili najveći umovi savremenog sveta, koji nisu verovali, ali nikako nisu ni odbacivali postojanje „nepoznatih sila“ koje utiču na nas i upravljaju svetom (Ajnštajn).  

Zato tekst koji sledi, možete procenjivati kako želite, ali ga nemojte potceniti. Jer se mnogima to „obilo“ o glavu, bilo da su postali žrtve ili su zastranili u zanimanju za fenomene „tamne strane“.

O „Crnoj magiji“

Crna magija je pojam o odredjenom ~injenju tajnih radnji i obreda sa lošom namerom, koji je raširen kod mnogih naroda, a kojima se želi naneti drugim ljudima, njihovim bližnjim ili njihovoj imovini bolest, smrt ili neka šteta. Kod pominjanja crne magije, istra`iva~i paranormalnih fenomena naj~ešće pominju veoma opasnu i veoma raširenu “Vudu magiju“, koja je naro~ito rasprostranjena na ostrvima u Karipskom moru i Ju`noj Americi, Africi ali i u razvijenim delovima sveta, naprimer u SAD veruje čak oko deset miliona ljudi. Crnomagijska pomagala i rekviziti iz Afrike ili Ju`ne Amerike, literatura i sli~no preplavili su u Evropi radnje sa egzoti~nom robom, pa se o crnoj magiji ponovo i oko nas sve više govori. Crna magija primenjuje se bacanjem ~ini, kletvi, obredno kada vra~, veštica ili druga osoba koristeći neka tajna magijska znanja i okultne predmete prizivaju zle sile, demone i sl., od kojih tra`e pomoć ili sudelovanje u tom ~inu. Za crnomagijske obrede su potrebna određena sredstva, posebna mesta i vreme, kao i neka fizi~ka ili spiritualna veza sa osobom kojoj se `eli naneti zlo. To je naj~ešće deo odeće `rtve, kosa, nokti, li~ni predmeti, čak fotografije i sl. Međutim, u velikom delu obreda rituali crne i bele magije su sli~ni. Zanimljiva je konstatacija koju je izrekao dr Baldwin u knjizi “Spirit Releasement Therapy”, da oni koji „prave savez“ sa silama drugog entiteta - sveta a posebno sa “Silama mraka” sklapaju svesno ili nesvesno “Pakt sa đavolom”. Pa ~ak i oni koji „samo“ prizivaju duhove prave veliku grešku jer : "Ljudi ~ineći to sklapaju nesvesno ( za njih samo verbalno) posebne ugovore sa “Silama mraka” sa stanovišta i shvatanja ovozemaljskog života, dok “Sile mraka” te ugovore sa ljudima čine sa stanovišta večnosti". Tako ljudi koji su sklopili bilo kakav ritualni dogovor sa “Silama mraka " da bi ostvarili neku materijalnu ili drugu korist u ovom životu, postaju posle smrti duhovni robovi ovih sila kroz jedan dugi (kosmi~ki) period svog života, ako ne ~ak i ve~no.

Prema njegovoj knjizi sa naslovom : “Knjiga svih magijskih znanja” – “The Complete Book of Magic Science” , svaka magijska ceremonija prizivanja vanzemaljskih sila se uvek započinje uvodnom molitvom: “ Ti Gospodaru mraka – Sotono” molim te da pošalješ jednog od svojih pomoćnika i glasnika, da mi se voljno i verno pokaže i čini sve one stvari za koje ga pitam, koje mu naređujem ili od njega zahtevam i da sprovede u delo sve moje želje…..nabrajanje želja“. Potom praktičar crnomagijskog rituala (magir) obućen u odgovarajuću crnu odoru sa kapom i štapom ulazi u Pentagram ili krug, kojeg je obele`io na podu i nastavlja sa prizivanjem crnomagijskih sila: " Svi spiriti, čiju pomoć tražim, pogledajte ovaj znak i pokorite se moći ovog Pentagrama, izađite iz vaših skrovišta, pećina i mračnih mesta, dođite ovde, na ovo mesto, slušajte moja naređenja i primite na znanje moje `elje. Vaš i tuđi otpor ne mo`e spre~iti i zaustaviti moj naum, morate me poslušati. Mi Gospodar mraka i ja vam to naređujemo uz pomoć Ve~nih imena Crne Moći : Elohe, Agla, Elohim, Adonaj, Gibort. Ja te pozivam o Zadkijelu u ovom trenutku , uz pomoć ovih reči i magijskih čini koje sada koristim ( radi obred - kolje žrtvu obično manju životinju i prosipa krv na naopako postavljen krst), uz pomoć Imena moći : Elohe, El Elohim, Elion, Zeabaot, Escerehie, Lah Adonaj, Tetragramaton. Ja te prizivam i isterujem te Duše Zadkijele uz pomoć ovih Imena Moći: “Hagios O Theos Iskiros Atanatos Patakletus Agla Na Alfa e Omega Loth Aglanbrot Abiel Anatiel Tetragramaton i uz pomoć svih ostalih velikih, slavnih, svetih, neopisivih, misterioznih, moćnih i nepojmljivih Imena Gospodarevih , da poslušaš ove reči iz mojih usta i pošalješ mi Pabijela ili nekoga drugog tvoga slugu , koji će mi pokazati one stvari koje budem od njega tražio u Tvoje Ime”. "Ja pozivam tebe, Pabijele, uz pomoć svih Nebeskih Duhova, Serafima, Heruvima, Trona, Svedoka, palih Arhanđela i Andjela i uz pomoć velikih, svetih i veličanstvenih Andjela Orfanijela Tetra-Dagiel Salamla Acimoj Pastor Poti, da dođeš ovamo i da se pokažeš da te mogu videti i čuti, da se javiš i ispuniš moje `elje: navođenje želje …" Nakon što se spirit - duh pojavi, magir po~inje sa ispitivanjem - proverom, koju nezemaljsku tamnu silu predstavlja. Ako je obred „belomagijski“, sva prethodna prizivanja i pozivanja po~inju i završavaju sa Bo`ijim imenom i Amen.

Kod crnomagijskog rada, pozivaju se Sotona i Bafomet i Sile mraka sa već poznatim crnomagijskim ritualom gde je sve obratno nego kod hrišćanskih obreda . Posle provere odnosno dobijanja odgovora ko se “javio” izri~u se `elje ili naredbe, a potom naređuje povratak prizvanog negativnog spirita u svet Mra~nih sila. Magir - Prakti~ar za sve vreme obreda nikada ne izlazi iz nacrtanog Pentagrama sve do završetka ceremonije, bez obzira na sve zahteve, molbe ili pokušaje pristihlih demona i spirita da ga izvuku iz Pentagrama u svoj svet. Potom briše – uništava Pentagram, da bi zatvorio vrata „Drugog sveta“. Obred se ne sme prekidati, jer se reskira da pozvani entitet “Sile mraka” ostane na zemlji i nanese štetu samom magiru. Dr Johan Faust (vidi knjigu Leksikon parapsihologije), u svojim memoarima kaže, da postoji mnogo spirita koje čovek može prizvati i koji mu mogu služiti u dobrim, ali svim drugim magijskim delovanjima.

Asterot je prvi spirit koji se javlja pri magijskim obredima, koji je izgleda likom kao ~ovek i verovatni je posrednik sa ostalim spiritima, koje poziva zavisno od `elje magira. Sti`e po pozivu jednom ili tri puta, a ~esto ume da se vrati u ovaj svet ako magir ne zatvori vrata ovoga sveta.

Aciel je najsnažniji od svih spirita koji služe čoveka. On se manifestuje u ljudskom obliku i visok je samo oko metar, ali ima nadljudsku snagu . On se mora prizvati tri puta da bi se pojavio. Aciel će donositi magiru materijalna dobra, razne stvari velike vrednosti koje magir poželi. On je brz koliko i ljudska misao.

Aniguel je veoma uslužan i pojavljuje se u obliku deteta od desetak godina. On se takođe mora prizivati tri puta. Njegova posebna moć je u otkrivanju tajnih prirodnih znanja, prirodnih misterija, ali i bogatstava: minerala, dragog kamenja i drugih stvari koje su skrivene pod zemljom.

Marbuel je gospodar prirodnih sila. On je nemiran, teško pokoran i problematičan spirit i veoma ga je teško kontrolisati te se zato retko priziva. Njega morate pozvati četiri puta, a pojavljuje se u liku Boga Marsa - ratnika u viteškom oklopu sa ma~em i kopljem. On će štiti magira ili po naredbi uništiti njegove neprijatelje.

Aciebel je gospodar mora, reka i jezera koji nadzire sve što se nalazi iznad i ispod vode. On će ~initi magiru usluge u vezi sa vodama, morem, rekama i jezerima.

Machiel se posle pozivanja dva puta, pojavljuje u obliku prekrasne devojke i uz njenu pomoć magir pridobija ljubav `eljene osobe, dobija ponos i poštovanje okoline.

Machiel čini sve one kojima služi, posebno cenjenim, a jako je vešt u pomoći oko sudskih sporenja i parni~enja, kao savetnik.

Baruel je majstor zanata i umetnosti. Priziva se tri puta i pojavljuje kao zanatlija i uvek nosi na sebi majstorsku pregaču. On može da nauči magira svim tajnama nekog zanata samo za jedan dan ili noć .

Ukoliko želite da pozovete nekog određenog od ovih spirita morate prethodno da nacrtate poseban znak koji svaki od njih ima. Taj znak se crta prvi i to ispred mesta na kome ćete nacrtate Pentagram u kome ćete stajati. Znak spirita mora biti nacrtan tokom noći pre izlaska ili posle zalaska sunca. Znakovi na podu–Pentagram ili krug i znak spirita crtaju se ( ugrebu ili crtaju u pesku ) bode`om ili kratkim ma~em uz molitvu koja je data na po~etku.

„Crna misa“

je crnomagijski ritual pri kome se hrišćanski religiozni obred izvrgava ruglu kao i sve hrišćanske religijske vrednosti. Crna misa se sprovodi kao crno-magijski ritual i satanisti~ki obred u slavu Satane – đavola, pri ~emu se koriste hriščanski simboli, ali suprotno od uobi~ajenog obreda: krst-naopako, crne sveće umesto belih, `ivotinjska krv ili mokraća umesto „svete vodice“, molitve se izgovaraju unazad, ~ine nepristojni pokreti, a prisutni koriste neprimerene re~i, psovke, uriniraju, onanišu, upra`njavaju seks, koriste alkohol, droge itd.

Parapsihologija samo periferno izu~ava ove devijacije. Postoje razli~iti oblici crne mise od pomenutih koje od hrišćanskog obreda prave ruglo , pa do duboko crno-magijskih rituala pri kojima se prinose krvne `rtve, a kroz istoriju zabele`eno i ljudske `rtve, naj~ešće deca. Prvi zvani~an pismeni dokument o vršenju Crne mise sa~inila je policija u Parizu 1779. godine. Dokument govori o skupu oko stotinu osoba u mestu Monyl u blizini Monthlery-ja kojom prilikom je ubijeno jedno dete kao `rtva u ovoj misi. Drugi obred je prema policijskoj istrazi odr`an u ruševinama zamka Saint Denis, za koji je policija dobila dojavu i pohapsila sve u~esnike. Usledila je velika istraga u kojoj je uhapšeno preko 360 osoba među kojima dvadesetak iz najviših slojeva pariske aristokratije. Među njima je bio Markiz i Markiza de Montespan, Markiza Athenais de Tonnau-Charente, nekoliko sveštenika obli`nje opatije, više poznatih bankara i pripadnika najrazli~itijih dostojećih krugova iz Pariza i okoline. Iza svega je kao organizator ozna~ena izvesna Catherine Voisin i Markiz de Montespan, po kome je nazvana ova afera. Međutim, podmićeni Viši policijski prefekt grada Pariza Nicholas de Renyie, za ogromnu sumu novca je omogućio da ovo dvoje pobegnu iz zatvora. Ipak sud je izrekao 110 presuda na zatvorske kazne, a dvoje uhvaćenih begunaca i glavnog svedoka sveštenika Abbe Guibourga, koji je pred sudom ponovio iskaz da je li~no `rtvovao dete, na smrt giljotinom.

Prema njegovom iskazu na obredu je on kao svešteno lice uz poznati crnomagijski ritual zapo~et ~itanjem tajnog teksta zakletve Satani : ” Prin~e tame …..Astaroth, Asmodeus, prijatelju i zaštitni~e, ….zaklinjemo ti se …. i... prinosimo ovu `rtvu….. itd. zaklao dete i njegovu krv skupio u jedan putir iz koga su svi u~esnici pili .”   Na crnim misama se prema svedo~enjima ne retko dogadjaju mnogi paranormalni fenomeni što nije ~udo, jer se u~esnici drogama, halucinogenim biljkama, kolektivnim transom, alkoholom i sl. dovode u stanja ekstaze, kada se registruju visoki nivoi van~ulnih i drugih fenomena.

Ne samo katoli~ka crkva, već i sve druge hrišćanske crkve i zakoni zabranjuju odr`avanje bilo kakvih misa i obreda van crkve i bez sveštenih lica, bez obzira na simboliku i ceremonijal.

 

"Pakao je prazan. Svi đavoli su već ovde gore na zemlji"

 

                                                                            Viljem Šekspir

 

 


 


Podelite ovaj članak
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP